Vimian som investering

Positionerad för lönsam tillväxt

Med ledning av vårt syfte, strategi, kultur och affärsmodell, strävar Vimian efter att leverera långsiktigt värde för våra aktieägare.

Vimian som investering

Attraktiv marknadsmöjlighet

Vimian verkar på den globala djurhälsomarknaden som omsätter 60 miljarder euro, som historiskt har kännetecknats av stark, motståndskraftig och icke-cyklisk tillväxt. Marknadsutvecklingen stöds av ett antal attraktiva underliggande tillväxtdrivare. Ökat ägande av sällskapsdjur, humanisering av sällskapsdjur och ökad medvetenhet om tillgängliga produkter och behandlingar för sällskapsdjur samt den ökande efterfrågan på animaliskt protein, ökad medvetenhet om zoonotiska sjukdomar och stärkt fokus på produktivitet på marknaden för produktionsdjur. Företaget tror att dessa trender kommer att stödja en tillväxt av den globala djurhälsomarknadens storlek till 107 miljarder euro fram till 2030, vilket motsvarar en årlig marknadstillväxt på 8-9 procent under perioden 2022-2030.

Aktiv inom utvalda nischer

Vimian verkar inom utvalda globala nischer inom djurhälsa, där det finns medicinska behov som inte är tillgodosedda och stor potential för långsiktigt uthållig tillväxt. Vimians fyra befintliga segment - Specialty Pharma, Diagnostics, Veterinary Services och MedTech – verkar inom sådana subsegment av djurhälsomarknaden.

Sammanför framgångsrika företag

Vimian sammanför framgångsrika företag för att göra marknadens mest innovativa erbjudanden tillgängliga för fler veterinärer och djurägare. Vår närvaro i över 80 marknader gör oss idealiskt positionerade för att koppla samman lokala företag med den globala marknaden. Vi kombinerar styrkor och erfarenheter från en global koncern (inklusive bred marknadstillgång och starka finansiella resurser) med intimiteten, hastigheten och kreativiteten hos ett ägarlett företag (och ger ledningsteam mandat att möjliggöra snabba beslut med minimal byråkrati).

Starkt M&A track record och betydande outnyttjad potential

Vimian samarbetar med exceptionella entreprenörer och ledningsteam för att stödja accelererad innovation och tillväxt. Mellan 2015 - 2023, med ett selektivt tillvägagångssätt för M&A, har Vimian framgångsrikt genomfört 48 förvärv i mer än 15 länder över Europa, Nordamerika och APAC. Vimian har sammanfört företag med en tydlig industriell logik för att bredda produktportföljen, få access till nya marknader, kundbaser och teknologier. Vi förenar människor som vill bidra till Vimians syfte och kan trivas i en dynamisk, entreprenöriell och icke-hierarkisk miljö. Den globala djurhälsomarknaden är fortfarande mycket fragmenterad, och företaget tror att det finns betydande möjligheter till ytterligare värdeskapande förvärv. Vimians pipeline för förvärv utvecklas kontinuerligt med fokus på såväl befintliga samt potentiella nya områden av den globala djurhälsomarknaden.

Stark lönsam tillväxt

Vimian har en historia av hög och lönsam tillväxt. Från 2018 till 2023 hade företaget en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 67 procent och omsätter pro-forma 335 miljoner euro sett över de senaste tolv månaderna fram till 30 juni 2023. Under samma period redovisades en genomsnittlig årlig tillväxttakt i justerad EBITA på 87 procent och bolaget nådde ett justerat pro-forma EBITA resultat om 89 miljoner euro för de tolv månaderna fram till den 31 december 2023.

Under 2023 uppgick den organiska tillväxten till 11 procent. Vimians verksamheter har låg kapitalbindning, med investeringar i anläggningstillgångar (exkl. förvärv) på c. 4-5 procent av omsättningen och rörelsekapital om c. 20 procent av proforma-omsättningen vilket stöder stark kassaflödesgenerering.