Bolagsstämmor

Bolagsstämmor

Enligt den svenska aktiebolagslagen (2005:551), är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sina rösträttigheter i nyckelfrågor, såsom godkännande av resultaträkningar och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämman måste hållas inom sex månader från slutet av räkenskapsåret. Förutom årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. Enligt bolagsordningen sammankallas bolagsstämmor genom offentliggörande av kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen till stämman ska information om kallelsen publiceras i Dagens Industri.

Rätt att delta på bolagsstämmor

Aktieägare som önskar delta i en bolagsstämma måste vara införda i aktieboken som förvaltas av Euroclear Sweden den dag som infaller sex bankdagar före stämman, och meddela bolaget om sitt deltagande senast på det datum som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmorna personligen eller genom ombud och kan medföljas av högst två biträden. Vanligtvis är det möjligt för en aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt som anges i kallelsen till stämman. En aktieägare kan rösta för alla bolagets aktier som ägs eller representeras av aktieägaren.

Aktieägarinitiativ

Aktieägare som önskar få en fråga behandlad vid bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran till styrelsen. En sådan begäran måste normalt ha mottagits av styrelsen senast sju veckor före bolagsstämman.

 

Kontakt

Vimian Group AB (publ)
Att: Styrelseordförande
Riddargatan 19
SE-114 57 Stockholm
Sweden

agm@vimian.com