Valberedning

Valberedning

I enlighet med principerna för att utse valberedningen i Vimian ska företaget ha en valberedning bestående av en medlem utsedd av var och en av de tre aktieägarna som representerar aktieägarna med det största antalet röster eller ägande i gruppen, tillsammans med bolagets styrelseordförande.
Valberedningens förslag till stämman kommer att lämnas i samband med kallelsen till årsstämman. Valberedningen ansvarar för att förbereda och presentera förslag till styrelsearvoden (fördelade mellan ordföranden, styrelseledamöter och utskott), ordförande för bolagsstämman, revisorsarvoden, principer för valberedning och val av ordförande, styrelseledamöter och revisorer.
Vimians valberedning kommer att utses baserat på ägarstrukturen per den 30 september varje år.

Valberedning för bolagsstämma 2024

Valbredningen består av följande medlemmar:

Håkan Håkansson, Fidelio Capital

Suzanne Sandler, Handelsbanken Fonder

Nick Bova, Finn Pharmaceuticals Trust

Gabriel Fitzgerald, ordförande Vimian Group

Aktieägare som önskar inkomma med förslag till valberedningen inför bolagsstämma 2024 kan skicka förslag till agm@vimian.com senast den 29 mars.

Kontakt

Vimian Group AB (publ)
Att: Valberedning
Riddargatan 19
SE-114 57 Stockholm
Sweden

agm@vimian.com

Principerna för att utse valberedningen i Vimian

Vid årsstämman som hölls den 24 maj 2021 beslutades att anta följande principer för valberedningen.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av en medlem utsedd av var och en av de tre aktieägarna som representerar aktieägarna med det största antalet röster eller ägande i gruppen, tillsammans med styrelsens ordförande. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 30 september varje år och annan tillförlitlig ägarinformation som finns tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt och styrelsens ordförande som också kommer att sammankalla valberedningens första möte.

Styrelseledamoten som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen, om inte valberedningen enhälligt utser en annan medlem av valberedningen till ordförande. Om det före datumet tre månader före årsstämman skulle inträffa att en eller flera av de aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre är bland de tre största aktieägarna, ska representanter utsedda av dessa aktieägare avgå och de aktieägare som då är bland de tre största aktieägarna kan utse sina representanter i enlighet med dessa instruktioner. Om en ledamot avgår från valberedningen innan dess arbete har slutförts och valberedningen anser det nödvändigt att ersätta sådan ledamot, ska sådan ersättande ledamot representera samma aktieägare, eller, om aktieägaren inte längre är en av de största aktieägarna, den största aktieägaren i tur. Aktieägare som har utsett en representant till att vara ledamot i valberedningen ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant för valberedningen. Ändringar i sammansättningen av valberedningen måste offentliggöras omedelbart.

  • Valberedningen ska förbereda följande förslag att läggas fram för beslut vid årsstämman:
  • Ordförande vid bolagsstämman;
  • Antal styrelseledamöter;
  • Styrelseledamöter;
  • Styrelsens ordförande;
  • Styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och;
  • Övriga styrelseledamöter samt arvode för kommittéarbete;
  • Revisorer;
  • Arvode till bolagets revisorer och;
  • I den utsträckning det anses nödvändigt, ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Vid utförandet av sina uppgifter ska valberedningen agera i enlighet med de krav som ställs i den svenska aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska normalt offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Arvode ska inte betalas till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala eventuella nödvändiga kostnader som valberedningen kan ha i samband med genomförandet av sitt arbete, till exempel kostnader för externa konsulter som anses nödvändiga av valberedningen för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Mandatperioden för valberedningen upphör när sammansättningen av nästa valberedning har offentliggjorts.