Bolagsstyrning

Vimian är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras på svensk lag och interna regler och instruktioner. Bolaget följer också Nasdaq First North Growth Markets regler för emittenter och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (“Koden”). Koden gäller för alla svenska företag med aktier noterade på en reglerad marknad i Sverige, samt Nasdaq First North Premier. Således gäller inte koden för Bolaget, men Bolaget har valt att tillämpa den från sin notering i juni 2021. Bolaget behöver inte följa alla regler i Koden eftersom Koden själv tillåter avvikelser från reglerna, förutsatt att sådana potentiella avvikelser och den valda alternativa lösningen rapporteras och motiven för detta förklaras i Bolagsstyrningsrapporten (enligt den så kallade “följ eller förklara principen”).
Bolaget tillämpar Koden från tidpunkten för noteringen av aktierna på Nasdaq First North Growth Market. Eventuella avvikelser från Koden kommer att rapporteras i Bolagets Bolagsstyrningsrapport. Bolaget förväntar sig för närvarande inte att rapportera några avvikelser från Koden i Bolagsstyrningsrapporten.

Mer från denna sektion

Styrelse
Läs mer
Styrelsens kommittéer
Läs mer
Ledning
Läs mer
Revisor
Läs mer
Certified Adviser
Läs mer
Valberedning
Läs mer
Bolagsordning
Läs mer
Ersättningar
Läs mer
Bolagsstämmor
Läs mer