Styrelsens kommittéer

Revisionskommitté

Revisionskommittén ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter, övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroller, internrevision och riskhantering, hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorernas opartiskhet och oberoende samt ägna särskild uppmärksamhet åt om revisorerna tillhandahåller andra tjänster än revisionstjänster för bolaget, och bistå i förberedelsen av förslag till bolagsstämmans beslut om val av revisorer.

Ledamöter i revisionskommittén

Robert Belkic (ordförande)
Theodor Bonnier

Ersättningskommitté

Ersättningskommittén ska förbereda ärenden som rör principer för ersättning, ersättning och andra anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare.

Ledamöter i ersättningskommittén

Magnus Welander (ordförande)
Gabriel Fitzgerald

M&A kommitté

M&A-kommittén har inrättats av styrelsen för att öka effektiviteten och hastigheten i genomförandet av Vimians M&A-processer. M&A-kommitténs roll är att rådge och förbereda ärenden som rör bolagets M&A-aktivitet, inklusive att identifiera, förhandla och, inom ramen för sin behörighet, genomföra M&A-transaktioner. Som en del av sitt ansvar ska kommittén identifiera och utvärdera potentiella M&A-objekt och regelbundet rapportera till styrelsen om sitt arbete.

Ledamöter i M&A kommittén

Theodor Bonnier (ordförande)
Magnus Welander