Bolagsordning

Bolagsordning

Bolagsordning för Vimian Group AB (publ), Org. nr. 559234-8923, antagen på bolagsstämma den 12 maj 2021.

§ 1 Företagsnamn

 • Bolagets företagsnamn är Vimian Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

 • Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

 • Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom, och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

 • Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 500 000 stycken och till högst 2 000 000 stycken.
 • Aktier kan utges i stamaktier, samt en serie av omvandlingsbara aktier betecknade C-aktier. Stamaktier har en (1) röst och C-aktier en tiondels (0,1) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.
 • Stamaktier och C-aktier berättigar till utdelning.
 • C-aktierna kan, på begäran av en aktieägare och genom beslut av styrelsen, omvandlas till stamaktier.

  Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

 • Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktie och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen. När minskningsbeslut fattas, ska minskningsbeloppet avsättas till reservfonden. Inlösenbeloppet ska motsvara det lägsta av (i) 50 procent av teckningskursen i kronor till vilken C-aktie i bolaget tecknats som löses in viss dag då styrelsen beslutar om inlösen, för det fall C-aktier som löses in samma dag har olika teckningskurs ska den genomsnittliga teckningskursen tillämpas; och (ii) 50 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för bolagets stamaktie för de närmast föregående tre månaderna vid tidpunkten för styrelsens beslut om inlösen. Inlösenbeloppet ska erläggas senast tre (3) månader efter att styrelsens beslut om inlösen registrerats.

§ 5 Nya aktier

 • Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • Beslutar bolaget att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler, mot annan betalning än apportegendom, ska vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt äga motsvarande tillämpning.
 • Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.
 • Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Styrelse

 • Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter.

§ 7 Revisorer

 • Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revior samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

 • Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 9 Deltagande på bolagsstämma

 • En aktieägare får delta vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen för stämman.
 • En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10 Årsstämma

 • På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
  • 1. Val av ordförande vid stämman;
  • 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  • 3. Godkännande av dagordning;
  • 4. Val av en eller två justeringspersoner;
  • 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  • 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  • 7. Beslut om

   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall; koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

   b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
  • 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
  • 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
  • 10. Val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter;
  • 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Insamling av fullmakter och poströstning

 • Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
 • Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 12 Räkenskapsår

 • Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

§ 13 Avstämningsförbehåll

 • Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.