Kommuniké från extra bolagsstämma i Vimian Group AB (publ) den 3 oktober 2022

Regulatory press release
Oct 03 2022

Kommuniké från extra bolagsstämma i Vimian Group AB (publ) den 3 oktober 2022

Vimian har idag den 3 oktober 2022 hållit extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman genomfördes enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, med stöd av tillfälliga lagregler.

Extra bolagsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av högst 32 500 000 nya stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 54 198,83223 kronor. Nyemissionen utgör den andra tranchen i den nyemission som offentliggjordes av Vimian den 14 september 2022, i vilken Fidelio Vet Holding AB (”Fidelio”) åtog sig att teckna sig för 32 500 000 stamaktier och rätt att teckna de nya stamaktierna tillkommer endast Fidelio. Skälet till emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att finansiera bolagets förvärvsagenda och minska sin skuldsättning.

Teckningskursen är 29 kronor per stamaktie och fastställdes genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande genomfört av Carnegie Investment Bank AB (publ) den 14 september 2022.

För ytterligare information om beslutet hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.vimian.com.