Kommuniké från extra bolagsstämma i Vimian Group AB (publ) den 24 mars 2023

Regulatory press release
Mar 24 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma i Vimian Group AB (publ) den 24 mars 2023

Vimian har idag den 24 mars 2023 hållit extra bolagsstämma. Extra bolagsstämman i Vimian fattade följande beslut:

Extra bolagsstämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 15 502 391 nya stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 25 852,660492 kronor, i syfte att delfinansiera bolagets förvärv av Viking Blues Pty Ltd. Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma Finn Pharmaceuticals Pty Limited såsom trustee för Finn Pharmaceuticals Trust, mot betalning genom överlåtelse av 36 519 732 aktier i Viking Blues Pty Ltd.

Det värde till vilket apportegendomen tagits upp i styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen motsvarar en teckningskurs om 24,30 kronor per aktie.

För ytterligare information om beslutet hänvisas till stämmoprotokollet, vilket kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.vimian.com, senast två veckor efter extra bolagsstämman.