Kommuniké från årsstämman i Vimian Group AB (publ) den 2 juni 2023

Regulatory press release
Jun 02 2023

Kommuniké från årsstämman i Vimian Group AB (publ) den 2 juni 2023

Vimian har idag den 2 juni 2023 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Årsstämman i Vimian Group AB (publ) fattade följande beslut:

Fastställande av räkenskaperna för 2022 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2022 fastställdes och styrelsen, den verkställande direktören och den vice verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter, vilket motsvarar ett nettotillskott om en styrelseledamot, utan suppleanter, samt att bolagets revisor ska vara en utan revisorssuppleanter.

Gabriel Fitzgerald, Frida Westerberg, Martin Erleman, Mikael Dolsten, Theodor Bonnier och Petra Rumpf omvaldes, och Robert Belkic nyvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Gabriel Fitzgerald omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB omvaldes som revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med totalt
200 000 EUR för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 50 000 EUR till vardera stämmovalda styrelseledamöter med undantag för Gabriel Fitzgerald (styrelseordförande), Martin Erleman och Theodor Bonnier som avstod från styrelsearvode. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Långsiktigt incitamentsprogram 2023 (LTI 2023) i form av teckningsoptioner och personaloptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2023) för anställda och konsulter i Vimian, högst 150 personer, i form av teckningsoptioner och personaloptioner. Inom ramen för programmet beslutades även om emission och överlåtelse av högst 4 300 000 teckningsoptioner.