Kommuniké från årsstämman i Vimian Group AB (publ) den 2 juni 2022

Regulatory press release
Jun 02 2022

Kommuniké från årsstämman i Vimian Group AB (publ) den 2 juni 2022

Vimian har idag den 2 juni 2022 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Årsstämman i Vimian Group AB (publ) fattade följande beslut:

Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2021 fastställdes och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att bolagets revisor ska vara en utan revisorssuppleanter.

Gabriel Fitzgerald, Frida Westerberg, Martin Erleman, Mikael Dolsten och Theodor Bonnier omvaldes, och Petra Rumpf nyvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Gabriel Fitzgerald omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB omvaldes som revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med totalt
150 000 EUR för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 50 000 EUR till vardera stämmovalda styrelseledamöter med undantag för Gabriel Fitzgerald (styrelseordförande), Martin Erleman och Theodor Bonnier som avstod från styrelsearvode. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa nuvarande och framtida nyckelpersoner, anställda och konsulter i Vimian, totalt 115 personer. Incitamentsprogrammet innefattar emission av högst 5 800 000 teckningsoptioner med rätt att teckna 5 800 000 nya aktier i bolaget.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

This website uses cookies for analytics and an improved browsing experience. Read more