Kallelse till extra bolagsstämma i Vimian Group AB (publ) (1)

Regulatory press release
Mar 08 2023

Kallelse till extra bolagsstämma i Vimian Group AB (publ)

Vimian Group AB (publ) (”Vimian”), org.nr 559234-8923, med säte i Stockholm, kallar till extra bolagsstämma den 24 mars 2023 kl. 15:00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 14:30.

Rätt att delta i extra bolagsstämman och anmälan
Den som vill delta i bolagsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 16 mars 2023 och (ii) senast den 20 mars 2023 anmäla sig per post till Vimian Group AB, Riddargatan 19, 114 57 Stockholm eller via e-post till generalmeetings@vimian.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.vimian.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 23 mars 2023.

Förvaltarregistrerade innehav
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per 16 mars 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 20 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Styrelsens förslag till beslut om apportemission.
 8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att advokat Linnéa Sellström från Advokatfirman Vinge, eller den som styrelsen utser vid hennes förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om apportemission (punkt 7)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 25 852,660492 kronor genom emission av högst 15 502 391 nya stamaktier, för att delfinansiera bolagets förvärv av Viking Blues Pty Ltd. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

 1. Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma Finn Pharmaceuticals Pty Limited (ACN 121 462 280) såsom trustee för Finn Pharmaceuticals Trust (ABN 68 306 820 414), med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse av 36 519 732 aktier i Viking Blues Pty Ltd.
 2. Teckning av de nyemitterade stamaktierna ska ske senast den 31 mars 2023. Teckning ska ske på särskild teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 3. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom överlåtelse av 36 519 732 aktier i Viking Blues Pty Ltd senast den 31 mars 2023. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för betalning. Det värde till vilket apportegendomen tagits upp i styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) motsvarar en teckningskurs om 24,30 kronor per aktie. Det belopp som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
 4. De nya stamaktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att emissionen registrerats.
 5. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

 

Särskilda majoritetskrav
Giltigt beslut enligt punkt 7 ovan fordrar i enlighet med 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Vimian Group AB, Riddargatan 19, 114 57 Stockholm eller via e-post till generalmeetings@vimian.com.

Antal aktier och röster
I Vimian finns totalt 441 122 339 aktier, motsvarande 424 084 748,6 röster, varav 422 191 683 är stamaktier vilka berättigar till en röst per aktie och 18 930 656 är C‑aktier vilka berättigar till en tiondels röst per aktie. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga aktier.

Handlingar
Relevanta handlingar kommer hållas tillgängliga hos bolaget på Riddargatan 19, 114 57 Stockholm
samt på bolagets hemsida, www.vimian.com senast två veckor före extra bolagsstämman. Kopior av
handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i mars 2023
Vimian Group AB (publ)
Styrelsen