Kallelse till årsstämma i Vimian Group AB (publ) (1)

Regulatory press release
May 03 2023

Kallelse till årsstämma i Vimian Group AB (publ)

Vimian Group AB (publ) (”Vimian”), org.nr 559234-8923, med säte i Stockholm, kallar till årsstämma den 2 juni 2023 kl. 9.00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 8.30.

Aktieägare kan delta i årsstämman genom att närvara i stämmolokalen eller genom poströstning.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 25 maj 2023, och (ii) senast den 29 maj 2023 anmäla sig per post till ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.vimian.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 1 juni 2023.

Deltagande genom poströstning

Den som vill delta i årsstämman genom poströstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 25 maj 2023, och (ii) senast den 29 maj 2023 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under Deltagande i stämmolokalen ovan. Det betyder att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.vimian.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 29 maj 2023. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om en aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.vimian.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare poströstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven poströst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst på den punkten.

Förvaltarregistrerade innehav
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per 25 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 29 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktör.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut om:
  1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Val av styrelseledamöter:
  1. Gabriel Fitzgerald (omval),
  2. Mikael Dolsten (omval),
  3. Frida Westerberg (omval),
  4. Martin Erleman (omval),
  5. Theodor Bonnier (omval),
  6. Petra Rumpf (omval), och
  7. Robert Belkic (nyval).
  8. Styrelseordförande: Gabriel Fitzgerald (omval).
 13. Val av revisor.
 14. Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.
 15. Förslag om ett nytt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner och personaloptioner:
  1. Förslag till beslut om antagande av LTI 2023,
  2. Förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare till marknadspris, och
  3. Förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier enligt villkoren för personaloptionerna.
 16. Stämmans avslutande.

 

Beslutsförslag

Förslag avseende val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att advokat Linnéa Sellström från Advokatfirman Vinge utses till ordförande vid årsstämman.

Förslag avseende beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Förslag avseende antalet styrelseledamöter och revisorer samt revisorssuppleanter (punkt 10)
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju, vilket motsvarar ett nettotillskott om en styrelseledamot, utan suppleanter.

Antalet revisorer föreslås vara en, utan revisorssuppleanter.

Förslag avseende arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 11)
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå om totalt 200 000 EUR (tidigare 150 000 EUR) för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 50 000 EUR (tidigare 50 000 EUR) till vardera stämmovald styrelseledamot med undantag för Gabriel Fitzgerald (styrelseordförande), Martin Erleman och Theodor Bonnier som meddelat att de avstår från styrelsearvode.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)
Valberedningen föreslår omval av Mikael Dolsten, Petra Rumpf, Frida Westerberg, Gabriel Fitzgerald, Martin Erleman och Theodor Bonnier, samt nyval av Robert Belkic, som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare föreslås omval av Gabriel Fitzgerald som styrelseordförande.

Information om de personer som valberedningen föreslår för omval till styrelseledamöter finns i bolagets årsredovisning och på bolagets hemsida, www.vimian.com. Information om Robert Belkic som föreslås till ny styrelseledamot finns nedan.

Information om Robert Belkic som föreslås till ny styrelseledamot
Född: 1970
Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi och ekonomi med fördjupade studier i ekonomi och statistik från Stockholms universitet.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: CFO och vice VD på Hexagon Aktiebolag sedan 2012.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Storskogen Group AB (offentliggjort, föreslås väljas in vid årsstämman i Storskogen Group AB den 12 maj 2023).
Aktieägande i bolaget: 0 stamaktier, 0 C-aktier.
Oberoende i förhållande till:
Bolaget och bolagsledningen: Ja.
Större aktieägare: Ja.

Förslag avseende val av revisor (punkt 13)
I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell att vara huvudansvarig revisor.

Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att stärka bolagets finansiella ställning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt eller i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital vid sådana förvärv. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Förslag om ett nytt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner och personaloptioner (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter inom Vimian (”LTI 2023”) i enlighet med punkterna 15(a) – 15(c) nedan. LTI 2023 omfattar högst 150 personer som är anställda, konsulter, eller under teckningstiden ingår avtal om anställning eller konsultuppdrag, i Vimian-koncernen. Besluten under punkterna föreslås vara villkorade av varandra.

Förslag till beslut om antagande av LTI 2023 (punkt 15(a))

Syftet med LTI 2023
Syftet med LTI 2023 är att möjliggöra en ersättning kopplat till Vimians långsiktiga värdetillväxt för nuvarande och framtida nyckelpersoner, anställda och konsulter i Vimian och på så sätt sammanlänka deltagarnas intressen med aktieägarnas. LTI 2023 kommer vara ett viktigt program för att Vimian ska kunna attrahera, motivera och bibehålla de bästa talangerna, något som är viktigt för att Vimian ska nå långsiktig värdetillväxt för aktieägarna.

Genom att erbjuda optioner som är baserade på aktiekursutvecklingen, premieras deltagarna för ökat aktieägarvärde. LTI 2023 belönar även medarbetares fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget.

Baserat på en genomgång av medarbetares skattesituationer i olika jurisdiktioner anser styrelsen att en personaloptionskomponent för utlandsbosatta deltagare är en absolut nödvändig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera medarbetare med stor erfarenhet internationellt. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att LTI 2023 kommer att få en positiv effekt på Vimian-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.

Programmet i sammandrag
LTI 2023 omfattar en kombination av teckningsoptioner och personaloptioner och ska kunna erbjudas till medarbetare i Vimian. Deltagare erbjuds att förvärva teckningsoptioner till marknadspris. Deltagare som är bosatta utanför Sverige får, för var 20:e teckningsoption som en sådan medarbetare förvärvar till marknadspris, rätt att vederlagsfritt erhålla en personaloption enligt vad som anges nedan.

Teckningsoptionerna och personaloptionerna ska ha samma lösenpris för erhållande av aktier och ska kunna utnyttjas efter cirka tre år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna för teckning av aktier under perioden från och med den 15 juni 2026 till och med den 15 juli 2026.

Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om emission och överlåtelse av högst 4 300 000 teckningsoptioner, varav högst 4 202 397 teckningsoptioner ska kunna överlåtas till deltagare till marknadspris och högst 97 603 teckningsoptioner ska kunna överlåtas för att säkra leverans av aktier vid lösen av personaloptioner. De emitterade teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, kunna tecknas vederlagsfritt av Vimian Group AB (publ), som ska överlåta teckningsoptioner till marknadspris till deltagare, respektive innehålla teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier vid utnyttjande av personaloptioner till deltagare. Varje teckningsoption respektive personaloption berättigar till teckning av en (1) stamaktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Vimian Group AB (publ) och sista dag för överlåtelse till deltagare enligt LTI 2023 ska vara den 31 december 2023.

Nedan följer en beskrivning av villkoren för teckningsoptionerna respektive personaloptionerna.

Teckningsoptioner
De emitterade teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, kunna tecknas vederlagsfritt av Vimian Group AB (publ) – varefter teckningsoptionerna erbjuds till deltagarna. Teckningsoptioner kan överlåtas till medarbetare som ingått återköpsavtal med Vimian. Teckningsoptionerna överlåts till deltagare, nuvarande eller nya, vid ett tillfälle fram till och med den 31 december 2023. Bolaget ska kunna överlåta teckningsoptioner till deltagare till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (dvs. optionspremien) vid erbjudandetillfället, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen av optionerna ska utföras av bolaget i samråd med ett oberoende värderingsinstitut. I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna ska bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna före dess att optionerna kan utnyttjas enligt de villkor som gäller för optionerna.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier under tiden från och med den 15 juni 2026 till och med den 15 juli 2026. Varje teckningsoption respektive personaloption berättigar till teckning av en (1) stamaktie i Vimian till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden fem handelsdagar omedelbart före överlåtelsen av teckningsoptionerna avrundat till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen ska dock ej understiga aktiens kvotvärde.

Personaloptioner
Bolaget kommer att tilldela personaloptioner till anställda bosatta utanför Sverige förutsatt att sådan anställd har förvärvat teckningsoptioner enligt vad som följer ovan. För var 20:e förvärvad teckningsoption erbjuds en personaloption vederlagsfritt. Varje personaloption berättigar den anställde att förvärva en aktie i Vimian i enlighet med följande villkor:

 • Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt.
 • Tilldelning förutsätter dels att förvärv av personaloptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Sista dag för tilldelning av personaloptioner ska vara den 31 december 2023.
 • Varje personaloption som överlåts berättigar innehavaren till att förvärva en (1) stamaktie i Vimian, förutsatt att deltagaren, med vissa undantag, alltjämt är anställd i koncernen till dess att de kan utnyttjas enligt dess villkor, till ett lösenpris motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden fem handelsdagar omedelbart före tilldelning av personaloptionerna, avrundat till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen ska dock ej understiga aktiens kvotvärde (avsikten är att lösenpriset ska motsvara lösenpriset för teckningsoptioner som förvärvas vid samma tillfälle, såsom tillämpligt, enligt vad som följer ovan).
 • Personaloptionerna intjänas under en period om cirka tre år från det att tilldelning till deltagare har skett och kan utnyttjas för teckning av aktier under tiden från och med den 15 juni 2026 till och med den 15 juli 2026.
 • Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och får inte överlåtas eller pantsättas.

Omräkning med anledning av split, sammanläggning, nyemission m.m.
Lösenpriset och antalet aktier som varje teckningsoption respektive personaloption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

Utformning och hantering
Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTI 2023, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier och lämnade utdelningar m.m. i enlighet med marknadspraxis. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Vimian-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för LTI 2023 inte längre uppfyller dess syften.

Fördelning av teckningsoptioner och personaloptioner
Rätt att erhålla teckningsoptioner ska tillkomma medarbetare vilka ingått återköpsavtal med Vimian. Anställda bosatta utanför Sverige erhåller, för var 20:e förvärvad teckningsoption, en personaloption vederlagsfritt. Den maximala tilldelningen av totalt antal teckningsoptioner och personaloptioner framgår nedan. Vid eventuell överteckning inom en kategori ska antalet optioner minskas pro rata baserat på hur många optioner respektive deltagare har anmält sig för att teckna. Ingen deltagare ska dock erhålla mer än det maximala antalet optioner per person/kategori enligt nedan. Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av LTI 2023. Vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner och teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med 7 170,922419 kronor.

Rätt att tilldelas teckningsoptioner och personaloptioner ska tillkomma följande kategorier av deltagare:

Kategori Maximalt antal personer inom kategorin Maximalt antal tecknings-optioner och personaloptioner (förhållande 20:1) per person inom kategorin Maximalt antal tecknings-optioner och personaloptioner (förhållande 20:1) inom kategorin
Kategori 1 (VD, bosatt utomlands) 1 81 905
4 095
81 905
4 095
Kategori 2a (ledande befattningshavare bosatta inom Sverige) 6 95 555
n/a
573 333
n/a
Kategori 2b (ledande befattningshavare bosatta utomlands) 3 91 005
4 550
273 016
13 651
Kategori 3a (övriga deltagare bosatta inom Sverige) 70 23 958
n/a
1 677 000
n/a
Kategori 3b (övriga deltagare bosatta utomlands) 70 22 816
1 141
1 597 143
79 857

Högst antal optioner som kan förvärvas per person enligt tabellen ovan avser ett tak per person och antalet optioner som respektive deltagare kan förvärva begränsas dels av det maximala antalet optioner som kan förvärvas sammanlagt i relevant kategori, dels av det maximala antalet optioner som kan förvärvas per deltagare i den relevanta kategorin.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.
Överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde vid erbjudandetillfället, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för koncernen i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna. Optionsrättens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 37,18 kronor, 7,28 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 44,63 kronor per aktie. Black & Scholes modellen har använts för optionsvärderingen med antagande om en riskfri ränta om 2,76 procent och en volatilitet om 33,58 procent.

Kostnader relaterade till personaloptionerna antas uppgå till cirka 0,7 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt IFRS 2 på grundval av följande antaganden: (i) att 97 603 personaloptioner tilldelas, (ii) att aktiepriset vid start för LTI 2023 uppgår till 37,18 kronor per aktie, samt (iii) en beräknad årlig personalomsättning om 0 procent. Baserat på samma antaganden som ovan, samt under förutsättning om sociala avgifter om 10,0 procent, samt en aktiekursuppgång om 170 procent från start av LTI 2023 tills dess att personaloptionerna nyttjas, beräknas kostnaderna för sociala avgifter uppgå till cirka 0,2 miljoner kronor. Tillsammans med IFRS 2-kostnaden resulterar det därmed i beräknade kostnader om cirka 1 miljon kronor per år.

LTI 2023 förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal.

Utspädning
Baserat på antalet aktier i Vimian per 2 maj 2023, kan maximal utspädning till följd av LTI 2023 uppgå till cirka 1 procent (antal aktier) respektive 1 procent (antal röster). Med beaktande även av aktier som kan emitteras enligt tidigare implementerade incitamentsprogram i Vimian uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 2 procent (antal aktier) respektive 2 procent (antal röster).

Leverans av teckningsoptioner samt aktier enligt LTI 2023
För att säkerställa leverans av teckningsoptioner samt aktier enligt LTI 2023 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om emission och utnyttjande av teckningsoptioner i enlighet med punkterna 15(b) och 15(c) nedan.

Beredning av förslaget
Principerna för LTI 2023 har arbetats fram av bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med större aktieägare.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m
Vimian har vid tidpunkten för kallelsen till bolagsstämman tre utestående teckningsoptionsprogram
vilka beskrivs ytterligare i Vimians årsredovisning för 2022.

Förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare till marknadspris (punkt 15(b))
Styrelsen föreslår att bolaget skall emittera högst 4 202 397 teckningsoptioner till nyteckning av aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande, med högst 7 008,154153 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptioner tillkommer endast Vimian Group AB (publ), med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna enligt ovan, främst med avseende på vidareöverlåtelse till deltagare i LTI 2023. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) stamaktie. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Vimian Group AB (publ). Övertilldelning kan inte ske. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista till och med den 15 juni 2023. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier enligt villkoren för personaloptionerna (punkt 15(c))
Styrelsen föreslår att bolaget skall emittera högst 97 603 teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier enligt villkoren för personaloptionerna, innebärande en ökning av aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande, med högst 162,768266 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptioner tillkommer endast Vimian Group AB (publ), med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna enligt ovan, med avseende på vidareöverlåtelse till deltagare i LTI 2023, alternativt en finansiell mellanhand, vid utnyttjande. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) stamaktie. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Vimian. Övertilldelning kan inte ske. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista till och med den 15 juni 2023. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Särskilda majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 14 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 15(b)-(c) ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Vimian Group AB, Riddargatan 19, 114 57 Stockholm, eller via e-post till generalmeetings@vimian.com.

Antal aktier och röster
I Vimian finns per dagen för denna kallelse totalt 457 123 694 aktier, motsvarande 439 861 569,8 röster, varav 437 943 556 är stamaktier vilka berättigar till en röst per aktie och 19 180 138 är C-aktier vilka berättigar till en tiondels röst per aktie. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Bemyndigande
Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Handlingar m.m.
Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Riddargatan 19, 114 57 Stockholm samt på bolagets hemsida www.vimian.com senast tre veckor före årsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på www.vimian.com, från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm maj 2023
Vimian Group AB (publ)
Styrelsen

This website uses cookies for analytics and an improved browsing experience. Read more